Organitatsioonist

MTÜ Visit Virumaa loodi oktoobris 2019 põhikirjalise eesmärgiga saavutada Lääne-Virumaa tuntus ja atraktiivsus külastuspiirkonnana ning viia ellu selleks vajalikke tegevusi lähtuvalt ühingu liikmete ühistest huvidest. Ühingu võrgustikku kuulub üle 50 turismi- ja sellega külgnevate sektorite ettevõtte, organisatsiooni ning asutuse.

Tegevussuunad

 • Organisatsiooni ülesannete ja tegevusstrateegia määratlemine ja selle rakendamiseks vajaliku meeskonna loomine.

  MTÜ juhatus on 5-7-liikmeline. MTÜ-l on palgaline tegevjuht. Valdkondlike eesmärkide ja ülesannete täitmiseks luuakse vajaduspõhiselt 3-5-liikmelised töörühmad, mille tegevust koordineerib tegevjuht.

 • Organisatsiooni ja sihtkoha arendusstrateegia elluviimiseks iga-aastase tegevuskava väljatöötamine, rakendamine ja monitooring. Tegevuskava valdkonnad:

  • Tootearendus, sh sihtkohaarendus

  • Kvaliteediarendus (sh turvalisus, kestlik turismiteenus)

  • Turundus

  • Infovahetus, kaasamine ja partnerlus

  • Ettevõtjate võimekuse kasvatamine, sh koolitused

  • Jätkusuutliku rahastusmudeli ja eelarve väljatöötamine

 • MTÜ liikmelisuse ja klastri partnerluse aluste määratlemine ning võrgustiku kasv ja tugevnemine.